Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Analiza SWOT a comunei

05 June 2018
AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte tari:
♦ existenţa condişiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţilor agricole şi zootehnice
♦ existenţa forţei de muncă calificată în agricultură
♦ teren agricol în suprafaţă totală de 5175 ha
♦ pădure în suprafaţa de 2762 ha
♦ fâneţe 283 ha
♦ existenţa culturilor de viţă de vie pe 107 ha şi livezi 79 ha
♦ populaţia comunei 8000 păsări, 1188 capete de bovine, 1633 capete de ovine, 182 capete de caprine, 230 cabaline, porcine 950, familii de albine 350, iepuri de casa 100
♦ prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură
Puncte slabe:
♦ fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic
♦ desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură
♦ investiţii insuficiente în agricultură
♦ degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare
♦ organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numarul mic de contracte de preluare a producţiei
♦ lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole
♦ temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie
♦ utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole
♦ îmbatrânirea forţei de muncă în agricultură
♦ dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură
♦ lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultura în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi)
Oportunităţi:
♦ facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole
♦ existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor
♦ posibilitatea înfiinţării unor ferine zootehnice
♦ accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
♦ existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole
♦ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
♦ existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală
Ameninţări:
♦ eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scaderea randamentului
♦ frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură
♦ riscul sporit de inundaţii
♦ parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
♦ degradarea solurilor
♦ capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie
♦ numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene
♦ cadrul legislativ instabil
♦ slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Puncte tari:
♦ oraşe importante apropiate: Satu Mare - 34 km, Ardud - 12 km
♦ existenţa reţelei de electricitate
♦ existenţa reţelei de iluminat public
♦ existeţa reţelei de telefonie mobilă
♦ existenţa reţelei de telefonie fixă
♦ existenţa reţelei de internet
♦ eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasa a legislaţiei privind protecţia mediului
Puncte slabe:
♦ inexistenţa sistemului de canalizare şi staţie de epurare
♦ nu există reţea de alimentare cu apa
♦ nu există reţea de gaze naturale
♦ nu este înfiinţat serviciul de salubritate
♦ dotarea necorespunzatoare cu echipamente
♦ nu există staţie de epurare şi tratare a apelor uzate
♦ infrastructura de transport slab dezvoltata
♦ interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător
♦ neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren
♦ educaţia ecologică este superficială
♦ necolectarea selecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor

Oportunităţi:
♦ modernizarea drumurilor comunale şi locale
♦ realizarea reţelei de gaze naturale
♦ realizarea reţelei de canalizare
♦ realizarea reţelei de alimentare cu apă
♦ realizarea staţiei de epurare şi tratarea apelor reziduale
♦ realizarea de alei pietonale
♦ organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
♦ reabilitarea reţelei de curent electric şi a iluminatului public în comună
♦ accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale
Ameninţări:
♦ lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători
♦ cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructuri şi mediu
♦ mentalitatea de indiferenţă faţa de protecţia mediului
♦ lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
♦ lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană
 
ECONOMIC
Puncte tari:
♦ potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice
♦ suportul administraţiei locale oferit noilor investitori
♦ existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de munca
Puncte slabe:
♦ Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing
♦ slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor
♦ slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
♦ lipsa canalelor de colectare a produselor agricole
♦ informarea succintă cu privire la normele europene
♦ resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii
♦ folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută
Oportunităţi:
♦ existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent
♦ creşterea capacităţii anteprenoriale
♦ atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie
♦ oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene
♦ dezvoltarea cooperării locale
♦ diversificarea activităţilor economice
♦ posibilitatea accesării creditelor cu dobânda subvenţionată pentru crearea de noi locuri de munca în mediul rural
♦ programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM
Ameninţări:
♦ instabilitatea legislativă
♦ interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei
♦ lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat
♦ oferte de creditare greu accesibile 
♦ rata ridicată a dobânzii la credite
♦ reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia
♦ scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii
♦ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii economiei locale şi asistentei sociale în perspective
 
TURISM
Puncte tari:
♦ potenţial de dezvoltarea a turismului şi agroturismului
♦ existenţa în comună a unui lac pe o suprafata de 17 ha ce poate fi amenajat

Puncte slabe:
♦ resurse financiare insuficiente

♦ investiţii autohtone şi straine insuficiente

♦ insuficienţa locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu există nici o pensiune

♦ inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia
Oportunităţi:
♦ îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi
♦ înfiinţarea unui centru cultural tip tabără pentru copii în vederea promovării talentelor
♦ se poate dezvolta agroturismul şi turismul de week-end
♦ disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene

Ameninţări:
♦ reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turişti şi investitorii în turism

♦ nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor

♦ migrarea turistică către alte regiuni


EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI CULTE

Puncte tari:

♦ existenţa în comună a cinci şcoli şi a patru gradiniţe

♦ existenţa în comuna a patru biserici ortodoxe, a unei biserici romano - catolice şi mai este în construcţie o biserică ortodoxă

♦ existenţa a doua cămine culturale
♦ management şcolar adecvat în unităţile de învaţamânt public

♦ implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învaţamântului obligatoriu

Puncte slabe:
♦ populaţia şcolarizată în învaţământul primar şi învaţâmantul gimnazial în scădere

♦ gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare

♦ procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în învaţământul cu clase simultane
Oportunităţi:
♦ reabilitarea/construcţia unui camin cultural
♦ reabilitarea şi modernizarea şcolilor din localitaţile Cuta şi Soconzel
♦ construirea unei gradiniţe cu program normal în localitatea Socond
♦ dotarea cu mobilier a şcolilor/ gradiniţelor
♦ construirea bisericii ortodoxe în localitatea Socond
♦ amenajarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei din comuna Socond
♦ amenajare bază sportivă în comună

Ameninţări:
♦ strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007 - 2013 a comunei Socond
♦ îmbătranirea populaţiei din comună
♦ reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii
♦ tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică
♦ buget încă insuficient alocat Învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor

 

RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII

Puncte tari:

♦ populaţia comunei Socond în numar de 2755 persoane, din care 1450 bărbaţi şi 1305 femei
♦ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor
♦ principala calificare fiind în agricultură şi zootehnie
Puncte slabe:
♦ îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane)
♦ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special
♦ migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seama a celor cu pregătire profesională înaltă
♦ capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor din zonă

Oportunităţi:
♦ atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă

♦ existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.
♦ organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comuna
♦ accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
♦ creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă
♦ implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea romilor în activităţi aducatoare de venituri
♦ monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei

Ameninţări:
♦ scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă
♦ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu
♦ migrarea forţei de muncă
♦ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative
♦ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
♦ estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului.

 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Puncte tari:
♦ informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat
♦ program de finanţare guvernamentală
♦ existenţa unui cabinet medical individual în centrul de comună, unde serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi doi asistenţi medicali
♦ existenţa unui cabinet stomatologic
♦ existenţa unui dispensar veterinar, unde asistenţa sanitar - veterinară este asigurată de un medic veterinar şi un tehnician veterinar
Puncte slabe:
♦ serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient
♦ fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale
♦ sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă
♦ personal insuficient pentru asistenţa socială
♦ societatea civilă insuficient implicată
♦ informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale
♦ fonduri insuficiente
Oportunităţi:

♦ promovarea principiilor naturiste
♦ programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei
♦ programe consistente destinate asistenţei sociale reale
♦ dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor destinate asistenţei sociale
♦ politica socială susţinută din partea Uniunii Europene
♦ se impune înfiinţarea unui cabinet medical cu cel puţin un medic şi un asistent medical
♦ în celelalte localităţi se impune înfiinţarea de puncte sanitare
♦ nu există farmacie umana şi ar fi nevoie de cel puţin una la nivel de comună
Ameninţări:
♦ reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse

♦ costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotari

♦ pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate

♦ politici de specializare zonală a centrelor de asistentă sanitară

  

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  LOCALĂ
Puncte tari:
♦ actualizarea periodică a organigramei primăriei
♦ implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reforma în administrare
♦ existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie
♦ existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie, compartimentului de informare a Cetăţeanului şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul Consiliului Local al comunei Socond ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni
♦ aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în administraţia publică
♦ transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului
♦ participarea în limita fondurilor a tuturor categorilor de personal la activităţi de formare continuă
♦ existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor publici predominant la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi
♦ existenţa unui program de contabilitate şi salarii
♦ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ
Puncte slabe:
♦ rezistenta la schimbare manifestata de o parte din personalul institutiei;
♦ resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei
♦ ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei
♦ insuficienta constientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţa în administrarea domeniului public şi privat al comunei
♦ dificultăţi de comunicare interna între diferitele compartimente funcţional şi între structuri ale administraţiei publice locale
♦ existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractual şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică
♦ imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor
♦ posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici
♦ resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire
♦ încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din instituţie

♦ strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007- 2013 a comunei Socond
♦ nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici
♦ nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale
♦ existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici
♦ imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului
♦ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora
♦ inexistenţa unui compartiment de informatizare
♦ număr insufiecient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral
♦ există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul
♦ resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale
♦ lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local
Oportunităţi:
♦ posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administraţiei publice
♦ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, realizare PUG
♦ dotări administratie locală 
♦ reabilitarea şi mansardarea sediului primăriei
♦ dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judetean şi autorităţile locale
♦ mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare profesională

Ameninţări:

♦ teama de risc, inerţia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de conducere

♦ inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare

♦ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere şi de regula fără a verifica aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit interpretate sau neîntelese

♦ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat, pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influenţează în mod negativ continuitatea activităţilor

♦ dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are încă   suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore

♦ schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.