Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com

Relieful și vegetația

04 June 2018
Relieful. Teritoriul comunei este format din coline şi dealuri care în majoritatea cazurilor au pante care depăşesc 20 grade, excepţie făcând luncile unor văi precum Valea Mariei sau Valea Soconzelului.
 
Hidrografie. Pe teritoriul comunei există un lac de acumulare situat pe Valea Mariei, în amonte de localitatea Hodișa. Teritoriul comunei este străbătut de Valea Mariei şi Valea Soconzelului, văi cu debite foarte scăzute, aproape secate în sezonul secetos.
 
Clima. Este temperat continentală, caracteristică vestului ţării, cu veri călduroase şi ierni blânde.Precipitațiile sunt cuprinse între 600 și 2500 1/mp. Predomină vânturile de vest si nord-vest, care aduc mase de aer cald si umed.
 
Flora și fauna. Aproximativ toată zona Codrului a fost acoperită în trecut cu păduri, această situație fiind confirmată de hărțile vechi. Condițiile specifice de relief: pante domoale, climă cu precipitații relativ bogate si sol specific au determinat etajarea vegetației după altitudini:
■ pe văile apelor se întâlnește vegetația de luncă cu esențe moi de salcie, plop, arin.
■ În depresiuni si piemonturi se întâlnesc pădurile de stejar și fag.
Esențele predominante pădurilor sunt stejarul, fagul de deal și munte. Pe suprafețe izolate există plantații mai recente de brad, molid si pin. La zonele de contact pădurile de fag și de deal se amestecă cu cele de stejar și frasin și cu păltinul, cireșul, teiul, frasinul în proporții mai reduse.
În zona Codrului există o faună de pădure, dar și de stepă, pătrunsă din vest, dinspre Câmpia Someșului. Speciile de animale caracteristice care trăiesc în zona de deal sunt: cerbi, căprioare, porci mistreți, lupi, pisici sălbatice, etc.
În depresiunile si pădurile de stejar trăiește vulpea, iar în pajiștile naturale trăiesc nevăstuici. Printre păsările de pădure mai răspândite intâlnim: cocoșul de mesteacăn, turturica, porumbelul gulerat, ciocănitoarea, graurul, pițigoiul, coțofana, mierla, etc.
 
Solul. În structura solului comunei predomină solul podzolic, prost pentru agricultură iar apa freatică este în general la adâncimi mici. Din cauza reliefului deluros, solul este supus eroziunii.