Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Economia

Economia

Agricultură. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritatea a populaţiei active.Cultivarea pământului se face în mod individual pe parcele fărămițate, făcând dificilă executarea mecanizată și ducând la o productivitate extrem de redusă.
Există tendința ca produsele agricole să asigure doar consumul propriu, datorită îmbătrânirii populației ocupate în agricultură în condițiile unei agriculturi de subzistență.
Pe teritoriul comunei nu există asociații agricole si nici unităti economice. În localitățile Socond, Stâna și Soconzel, platformele fostelor C.A.P - uri au fost total dezafectate, sau în mare parte (fostele construcții au fost demolate, iar cele care se mai pastreză sunt într-o stare decăzuta).
Suprafața administrativ teritorială este de 8875,62 ha din care teren intravilan 557,94 ha și teren extravilan 8317,68 ha. Suprafața agricolă a comunei Socond este de 5175 ha.
Producția vegetală. Pe cele 5175 ha teren agricol se practică o agricultură de subzistență care constă în cultivarea plantelor (grâu, porumb, floarea soarelui).
Pomicultura, viticultura și legumicultura. În comuna Socond pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 ha. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 ha - soiuri hibride.
La nivelul comunei Socond, legumicultura se practică în special în gospodăriile oamenilor. Se cultivă: tomate pe o suprafață de 2 ha, varză pe o suprafață de 3 ha.
Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiții în sisteme de irigații. Pe lângă acestea se dorește realizarea de investiții în tehnologie modernă de cultivare, solarii, centre de colectare si prelucrare a produselor.
Zootehnia. Comuna Socond deține o suprafață de pășune de 1544 ha și fânețe de 283 ha. Creșterea animalelor se practică la nivelul gospodăriilor individuale.
Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Socond se pot înființa complexe agrozootehnice.
Silvicultura. Pe teritoriul comunei există aproximativ 2700 ha pădure compusă în special din foioase (stejar, gorun, carpen, fag, etc) și conifere (pin, molid si larice) situată pe culmea Codrului la o altitudine de 200 m până la 500m.
 
Comerț. Pe teritoriul comunei Socond își desfășoară activitatea o serie de persoane juridice (PF, AF, SC, Societăți agricole, Asociații agricole) cu sediul social în comună.Cele mai importante dintre acestea sunt:

 • S.C. ADE&LORE;, Hodișa, 102               
 • AF STAN, Hodișa , 179                        
 • AF TODUT, Cuța, 80                         
 • S.C. METROPOL SRL , Stâna , 215       
 • A.F. LĂCĂTUȘ, Stâna , 49                   
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Socond 
 • S.C. BELLA S.R.L., Socol 31                 
 • S.C LABIRINT S.R.L. Second 189      
 • S.C RUBEN S.R.L. Second 183             
 • S.C. MARGARETA S.R.L. Socond          
 • S.C. VENUS ANI S.R.L.Sâana 70           
 • A.F. PĂCURAR, Soconzel 95.               
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Stâna.   
 • MAGAZIN MIXT FEDERALCOOP, Cuta      
 
Turism. Elementele cadrului natural din teritoriul comunei sunt destul de variate oferind condiții de dezvoltare, potențial turistic și de agrement.
Pe teritoriul comunei există aproximativ 2 700 ha pădure compusă în special din foioase ( stejar, cer, orun, carpen, etc) și conifere (pin, molid si larice) situată pe culmea Codrului la o altitudine de 200 m până la 500 m. Un alt punct de atracție turistic este și lacul Hodișa, cu o suprafață de 17 ha care poate fi amenajat ca bază de agrement.
Printre obiectivele turistice pe care le deține comuna se număra și bisericile vechi din satele Stâna, Soconzel, monumente istorice connstruite din lemn cu o vechime de aproximativ 500 de ani:
• Biserica de lemn din Soconzel, comuna Socond, judetul Satu Mare, dateaza din anul 1783. Are hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil".
• Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului" sec. Al XVIII - lea, din localitatea Stana.
• Monumentul Eroilor din localitatea Socond.

04 June 2018
Cultură și învățământ

Cultură şi învăţământ

Educaţie
 

În comuna Socond funcţionează două instituţii de învăţământ cu personalitate juridică.

Şcoala Socond - cu personalitate juridică, la care sunt arondate două structuri:
• Şcoala cu clasele I - IV Soconzel
• Şcoala cu clasele I - IV Cuta

În localitatea Socond sunt două corpuri de clădiri diferite situate în localităţi diferite:
• în locaţia situată la nr. 32 funcţionează Şcoala cu cls. I - IV
• în locaţia situată la nr. 178 funcţionează Şcoala cu cls. V - VIII.

 

O altă şcoală există în localitatea Stîna.

 
Sărbători locale
 

În localitatea Soconzel se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 15 august "Hramul Bisericii Ortodoxe Române" la fel şi în localitatea Stîna.
În localitatea Socond, în ultima duminică dinaintea intrării în postul Sfintelor Sărbători Pascale se sărbătoreşte "Funca" un obicei foarte vechi al svabilor.

 

Ca instituţii culturale, pe raza comunei Socond există patru cămine culturale în localităţile Socond, Soconzel, Stâna şi Hodişa.
 
Sanatate
 
Infrastructura de sanătate din comuna Socond:
♦ un cabinet medical individual în centrul comunei Socond care deserveşte populaţia din toată comuna, unde serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi doi asistenţi medicali. Având în vedere distanţa de aproximativ 20 km între localitatea Stâna şi centrul comunei şi faptul că în această localitate locuiesc aproximativ 1200 persoane, se impune înfiinţarea unui cabinet medical cu cel puţin un medic şi un asistent medical. În celelalte localităţi se impune înfiinţarea de puncte sanitare.
♦ nu există farmacie şi ar fi nevoie de cel puţin una la nivel de comună
♦ există un cabinet stomatologic
♦ există un dispensar veterinar, unde serviciile sanitar-veterinare sunt asigurate de un medic veterinar şi un tehnician veterinar
 
Biserică
 
La nivelul comunei Socond există patru biserici ortodoxe şi una romano - catolică funcţionale, iar în localitatea Socond este în construcţie o biserică ortodoxă.

Structuri pe confesiuni:
♦ ortodocsi;
♦ romano - catolici;
♦ greco - catolici;
♦ penticostali.

04 June 2018
Istoricul localității


Comuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, baștinașii fiind populașii de origine romano - slava.
Localitătile au următoarele date de atestare documentară:
• Hodișa    - sec XIII
• Cuta       - sec XIII
• Soconzel - sec  XIV
• Stâna     - sec  XIV

04 June 2018
Relieful și vegetația

Relieful. Teritoriul comunei este format din coline şi dealuri care în majoritatea cazurilor au pante care depăşesc 20 grade, excepţie făcând luncile unor văi precum Valea Mariei sau Valea Soconzelului.
 
Hidrografie. Pe teritoriul comunei există un lac de acumulare situat pe Valea Mariei, în amonte de localitatea Hodișa. Teritoriul comunei este străbătut de Valea Mariei şi Valea Soconzelului, văi cu debite foarte scăzute, aproape secate în sezonul secetos.
 
Clima. Este temperat continentală, caracteristică vestului ţării, cu veri călduroase şi ierni blânde.Precipitațiile sunt cuprinse între 600 și 2500 1/mp. Predomină vânturile de vest si nord-vest, care aduc mase de aer cald si umed.
 
Flora și fauna. Aproximativ toată zona Codrului a fost acoperită în trecut cu păduri, această situație fiind confirmată de hărțile vechi. Condițiile specifice de relief: pante domoale, climă cu precipitații relativ bogate si sol specific au determinat etajarea vegetației după altitudini:
■ pe văile apelor se întâlnește vegetația de luncă cu esențe moi de salcie, plop, arin.
■ În depresiuni si piemonturi se întâlnesc pădurile de stejar și fag.
Esențele predominante pădurilor sunt stejarul, fagul de deal și munte. Pe suprafețe izolate există plantații mai recente de brad, molid si pin. La zonele de contact pădurile de fag și de deal se amestecă cu cele de stejar și frasin și cu păltinul, cireșul, teiul, frasinul în proporții mai reduse.
În zona Codrului există o faună de pădure, dar și de stepă, pătrunsă din vest, dinspre Câmpia Someșului. Speciile de animale caracteristice care trăiesc în zona de deal sunt: cerbi, căprioare, porci mistreți, lupi, pisici sălbatice, etc.
În depresiunile si pădurile de stejar trăiește vulpea, iar în pajiștile naturale trăiesc nevăstuici. Printre păsările de pădure mai răspândite intâlnim: cocoșul de mesteacăn, turturica, porumbelul gulerat, ciocănitoarea, graurul, pițigoiul, coțofana, mierla, etc.
 
Solul. În structura solului comunei predomină solul podzolic, prost pentru agricultură iar apa freatică este în general la adâncimi mici. Din cauza reliefului deluros, solul este supus eroziunii.

04 June 2018
Cadrul geografic

Comuna Socond ete aşezata în sud-estul judeţului Satu Mare la o distanţă de 40 km de municipiul Satu Mare. Cu toate că se învecinează cu judeţul Maramureş, datorită faptului că este situată la poalele codrului nu are căi de acces către judeţul vecin.
Lipsa căilor de acces şi starea foarte proastă a drumurilor din comuna Socond, face ca mijloacele de transport în comun să fie inexistente.
Comuna Socond se întinde pe o suprafaţă de 88.75 km² fiind aşezată la poalele codrului cu un relief deluros, în proporţie de 80%. Ocupaţia de bază a locuitorilor o constituie agricultura şi creşterea animalelor. Ca reţea hidrologică există râul Valea Maria pe o întindere de 10 km şi un baraj artificial în localitatea Hodisa, luciul apei fiind de 12 ha

Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componenţă următoarele localităţi:
     • Socond - resedinţa de comună şi satele aparţinătoare
     • Cuta
     • Hodişa
     • Stîna
     • Soconzel.
Cele patru localităţi componente ale comunei sunt aşezate dispersat în teritoriul administrativ, legătura dintre reşedinţa de comună Socond şi acestea făcându-se astfel:
     • prin D.J. 193 A cu localitatea Hodişa;
     • prin D.C. 103 cu localitatea Cuta;
     • prin D.J. I93 F cu localitatea Soconzel,
     • cu localitatea Stîna pe un drum între Soconzel şi Stîna, drum din pământ, impracticabil - din această cauză legătura cu localitatea Stîna se face prin D.N. 19 A şi D.J. 196 prin teritoriul comunei învecinate Beltiug.
 
Comuna Socond se învecinează
     • la nord cu comunele Ardud, Viile Satu Mare, Homoroade
     • la sud cu comuna Bogdand şi judetul Maramureş
     • la est cu judeţul Maramureş
     • la vest cu comuna Beltiug şi Supur.

 

Clima este temperat continentală caracteristică vestului ţării, cu veri călduroase şi ierni blânde.


Populatia comunei este predominant de naţionalitate română, total număr locuitori - 2.610, din care pe localităţi astfel:
     • Socond - 479
     • Cuta - 423
     • Hodişa - 280

     • Soconzel - 388
     • Stîna - 1040

 
Activitatea economică de bază este agricultura unde este ocupat cel mai mare număr al populaţiei active. Pe teritoriul comunei există un lac de acumulare situat pe Valea Mariei, în amonte de localitatea Hodişa. Teritoriul comunei este străbătut de Valea Mariei şi Valea Soconzelului, văi cu debite foarte scăzute, aproape secate în sezonul secetos.

04 June 2018