Adresa: str. Principală nr. 180, 447285 Socond, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-871507 Fax: 0261-871402 Email: primariasocond@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Urbanism

05 June 2018
Analiza SWOT a comunei

AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte tari:
♦ existenţa condişiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţilor agricole şi zootehnice
♦ existenţa forţei de muncă calificată în agricultură
♦ teren agricol în suprafaţă totală de 5175 ha
♦ pădure în suprafaţa de 2762 ha
♦ fâneţe 283 ha
♦ existenţa culturilor de viţă de vie pe 107 ha şi livezi 79 ha
♦ populaţia comunei 8000 păsări, 1188 capete de bovine, 1633 capete de ovine, 182 capete de caprine, 230 cabaline, porcine 950, familii de albine 350, iepuri de casa 100
♦ prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură
Puncte slabe:
♦ fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic
♦ desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură
♦ investiţii insuficiente în agricultură
♦ degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare
♦ organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numarul mic de contracte de preluare a producţiei
♦ lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole
♦ temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie
♦ utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole
♦ îmbatrânirea forţei de muncă în agricultură
♦ dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură
♦ lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultura în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi)
Oportunităţi:
♦ facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole
♦ existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor
♦ posibilitatea înfiinţării unor ferine zootehnice
♦ accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
♦ existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole
♦ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
♦ existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală
Ameninţări:
♦ eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scaderea randamentului
♦ frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură
♦ riscul sporit de inundaţii
♦ parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
♦ degradarea solurilor
♦ capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie
♦ numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene
♦ cadrul legislativ instabil
♦ slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Puncte tari:
♦ oraşe importante apropiate: Satu Mare - 34 km, Ardud - 12 km
♦ existenţa reţelei de electricitate
♦ existenţa reţelei de iluminat public
♦ existeţa reţelei de telefonie mobilă
♦ existenţa reţelei de telefonie fixă
♦ existenţa reţelei de internet
♦ eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasa a legislaţiei privind protecţia mediului
Puncte slabe:
♦ inexistenţa sistemului de canalizare şi staţie de epurare
♦ nu există reţea de alimentare cu apa
♦ nu există reţea de gaze naturale
♦ nu este înfiinţat serviciul de salubritate
♦ dotarea necorespunzatoare cu echipamente
♦ nu există staţie de epurare şi tratare a apelor uzate
♦ infrastructura de transport slab dezvoltata
♦ interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător
♦ neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren
♦ educaţia ecologică este superficială
♦ necolectarea selecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor

Oportunităţi:
♦ modernizarea drumurilor comunale şi locale
♦ realizarea reţelei de gaze naturale
♦ realizarea reţelei de canalizare
♦ realizarea reţelei de alimentare cu apă
♦ realizarea staţiei de epurare şi tratarea apelor reziduale
♦ realizarea de alei pietonale
♦ organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
♦ reabilitarea reţelei de curent electric şi a iluminatului public în comună
♦ accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale
Ameninţări:
♦ lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători
♦ cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructuri şi mediu
♦ mentalitatea de indiferenţă faţa de protecţia mediului
♦ lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
♦ lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană
 
ECONOMIC
Puncte tari:
♦ potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice
♦ suportul administraţiei locale oferit noilor investitori
♦ existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de munca
Puncte slabe:
♦ Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing
♦ slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor
♦ slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
♦ lipsa canalelor de colectare a produselor agricole
♦ informarea succintă cu privire la normele europene
♦ resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii
♦ folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută
Oportunităţi:
♦ existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent
♦ creşterea capacităţii anteprenoriale
♦ atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie
♦ oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene
♦ dezvoltarea cooperării locale
♦ diversificarea activităţilor economice
♦ posibilitatea accesării creditelor cu dobânda subvenţionată pentru crearea de noi locuri de munca în mediul rural
♦ programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM
Ameninţări:
♦ instabilitatea legislativă
♦ interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei
♦ lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat
♦ oferte de creditare greu accesibile 
♦ rata ridicată a dobânzii la credite
♦ reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia
♦ scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii
♦ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii economiei locale şi asistentei sociale în perspective
 
TURISM
Puncte tari:
♦ potenţial de dezvoltarea a turismului şi agroturismului
♦ existenţa în comună a unui lac pe o suprafata de 17 ha ce poate fi amenajat

Puncte slabe:
♦ resurse financiare insuficiente

♦ investiţii autohtone şi straine insuficiente

♦ insuficienţa locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu există nici o pensiune

♦ inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia
Oportunităţi:
♦ îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi
♦ înfiinţarea unui centru cultural tip tabără pentru copii în vederea promovării talentelor
♦ se poate dezvolta agroturismul şi turismul de week-end
♦ disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene

Ameninţări:
♦ reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turişti şi investitorii în turism

♦ nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor

♦ migrarea turistică către alte regiuni


EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI CULTE

Puncte tari:

♦ existenţa în comună a cinci şcoli şi a patru gradiniţe

♦ existenţa în comuna a patru biserici ortodoxe, a unei biserici romano - catolice şi mai este în construcţie o biserică ortodoxă

♦ existenţa a doua cămine culturale
♦ management şcolar adecvat în unităţile de învaţamânt public

♦ implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învaţamântului obligatoriu

Puncte slabe:
♦ populaţia şcolarizată în învaţământul primar şi învaţâmantul gimnazial în scădere

♦ gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare

♦ procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în învaţământul cu clase simultane
Oportunităţi:
♦ reabilitarea/construcţia unui camin cultural
♦ reabilitarea şi modernizarea şcolilor din localitaţile Cuta şi Soconzel
♦ construirea unei gradiniţe cu program normal în localitatea Socond
♦ dotarea cu mobilier a şcolilor/ gradiniţelor
♦ construirea bisericii ortodoxe în localitatea Socond
♦ amenajarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei din comuna Socond
♦ amenajare bază sportivă în comună

Ameninţări:
♦ strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007 - 2013 a comunei Socond
♦ îmbătranirea populaţiei din comună
♦ reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii
♦ tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică
♦ buget încă insuficient alocat Învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor

 

RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII

Puncte tari:

♦ populaţia comunei Socond în numar de 2755 persoane, din care 1450 bărbaţi şi 1305 femei
♦ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor
♦ principala calificare fiind în agricultură şi zootehnie
Puncte slabe:
♦ îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane)
♦ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special
♦ migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seama a celor cu pregătire profesională înaltă
♦ capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor din zonă

Oportunităţi:
♦ atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă

♦ existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.
♦ organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comuna
♦ accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
♦ creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă
♦ implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea romilor în activităţi aducatoare de venituri
♦ monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei

Ameninţări:
♦ scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă
♦ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu
♦ migrarea forţei de muncă
♦ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative
♦ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
♦ estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului.

 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Puncte tari:
♦ informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat
♦ program de finanţare guvernamentală
♦ existenţa unui cabinet medical individual în centrul de comună, unde serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi doi asistenţi medicali
♦ existenţa unui cabinet stomatologic
♦ existenţa unui dispensar veterinar, unde asistenţa sanitar - veterinară este asigurată de un medic veterinar şi un tehnician veterinar
Puncte slabe:
♦ serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient
♦ fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale
♦ sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă
♦ personal insuficient pentru asistenţa socială
♦ societatea civilă insuficient implicată
♦ informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale
♦ fonduri insuficiente
Oportunităţi:

♦ promovarea principiilor naturiste
♦ programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei
♦ programe consistente destinate asistenţei sociale reale
♦ dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor destinate asistenţei sociale
♦ politica socială susţinută din partea Uniunii Europene
♦ se impune înfiinţarea unui cabinet medical cu cel puţin un medic şi un asistent medical
♦ în celelalte localităţi se impune înfiinţarea de puncte sanitare
♦ nu există farmacie umana şi ar fi nevoie de cel puţin una la nivel de comună
Ameninţări:
♦ reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse

♦ costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotari

♦ pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate

♦ politici de specializare zonală a centrelor de asistentă sanitară

  

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  LOCALĂ
Puncte tari:
♦ actualizarea periodică a organigramei primăriei
♦ implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reforma în administrare
♦ existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie
♦ existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie, compartimentului de informare a Cetăţeanului şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul Consiliului Local al comunei Socond ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni
♦ aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în administraţia publică
♦ transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului
♦ participarea în limita fondurilor a tuturor categorilor de personal la activităţi de formare continuă
♦ existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor publici predominant la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi
♦ existenţa unui program de contabilitate şi salarii
♦ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ
Puncte slabe:
♦ rezistenta la schimbare manifestata de o parte din personalul institutiei;
♦ resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei
♦ ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei
♦ insuficienta constientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţa în administrarea domeniului public şi privat al comunei
♦ dificultăţi de comunicare interna între diferitele compartimente funcţional şi între structuri ale administraţiei publice locale
♦ existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractual şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică
♦ imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor
♦ posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici
♦ resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire
♦ încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din instituţie

♦ strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007- 2013 a comunei Socond
♦ nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici
♦ nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale
♦ existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici
♦ imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului
♦ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora
♦ inexistenţa unui compartiment de informatizare
♦ număr insufiecient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral
♦ există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul
♦ resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale
♦ lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local
Oportunităţi:
♦ posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administraţiei publice
♦ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, realizare PUG
♦ dotări administratie locală 
♦ reabilitarea şi mansardarea sediului primăriei
♦ dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judetean şi autorităţile locale
♦ mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare profesională

Ameninţări:

♦ teama de risc, inerţia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de conducere

♦ inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare

♦ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere şi de regula fără a verifica aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit interpretate sau neîntelese

♦ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat, pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influenţează în mod negativ continuitatea activităţilor

♦ dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are încă   suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore

♦ schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.

05 June 2018
Proiecte de dezvoltare

Obiectivele şi acţiunile propuse pentru perioada 2007-2013 sunt următoarele:
 
♦ modernizare sistem rutier
♦ construcţie pod
♦ realizarea aleilor pietonale în comuna
♦ realizare reţea de distibuţie gaz metan în comună
♦ realizare reţea de alimentare cu apă, valoarea proiectului fiind de 113,000 euro
♦ realizare staţiei de epurare
♦ realizare reţelei de canalizare
♦ extinderea reţelei de iluminat public în comună
♦ montarea unui post de transformare în localitate în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric
♦ lucrări de regularizare a albiei pârâului Bolda, localitatea Stâna, pârâul Valea Mariei, localitatea Socond, pârâul Valea Cuta, localitatea Cuta
♦ organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
♦ dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate
♦ amenajarea şi dotarea unor centre de joacă pentru copiii comunei
♦ construirea unui complex turistic şi de agrement în comuna
♦ dotarea cu mobilier a şcolilor şi grădiniţelor
♦ reabilitarea şi modernizarea şcolilor în localiăţile Cuta si Soconzel, valoarea proiectului fiind de 800.000 ron
♦ construcţie sală de sport în localitatea Socond
♦ reabilitarea, construirea unui camin cultural
♦ construirea unei gradiniţe cu program normal în localitatea Socond, valoarea proiectului fiind de 10.000 ron
♦ construirea bisericii ortodoxe în localitatea Socond, valoarea proiectului fiind de 250.000 euro
♦ înfiinţarea de centre de colectare şi sortare a legumelor şi fructelor
♦ încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public privat în vederea achiziţionării produselor agricole de bază, prin înfiinţarea în spaţii ♦ dezafectate unor centre de preluare
♦ organizarea de cursuri de calificare în diverse meserii agricole,îin aşa fel încât toţi cei care lucrează în domeniu să cunoască noutăţile ♦ tehnologice, legislaţia naţională şi comunitară în domeniu
♦ dotarea administraţiei calculatoare, birouri, scanere copiatoare,etc
♦ reabilitare şi mansardare sediu primărie, valoarea proiectului fiind de 190.000 euro
♦ lucrari de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan reactualizare PUG
♦ modernizare DC Socond - Cuta pe o lungime de 5,6 km, cu o valoare a proiectului de 1746 de ron, acest proiect este finalizat.

05 June 2018
Investiții în dezvoltare

1. Serviciul de alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare, staţie de epurare şi tratarea apelor reziduale
Proiectul presupune realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi înfiinţarea reţelei de canalizare, a staţiei de epurare şi de tratare a apelor reziduale. Acest proiect se află în stadiu de proiect urmând să fie finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.
 
2. Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
Proiectul presupune închiderea platformelor de gunoi, este în stadiu de propunere şi va fi finanţat în mare parte prin fonduri europene, restul cheltuielilor fiind suportate din bugetul local.
 
3. Transportul local public
Proiectul are în vedere modernizarea drumurilor comunale şi locale, modemizarea sistemului rutier, aceste acţiuni fiind proiecte cuprinse şi în Strategia de Dezvoltare Locală.de asemenea,are în vedere modernizarea staţiilor de călători şi înfiinţarea altora noi. Proiectul este în stadiu de propunere, urmând să fie finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.
 
4. Iluminat public

Proiectul constă în efectuarea unor lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de iluminat public. Acesta este în stadiu de propunere şi va fi finanţat prin fonduri europene şi din bugetul local.

05 June 2018
Infrastructura

Drumuri publice. Legăturile dintre localităţile comunei Socond si drumul european E81 se fac după cum urmează:
• Socond - E81 : pe DJ 193A în lungime de 7 km asfaltat pe o porţiune de 3 km, iar pe 4 km tratament bituminos;
• Hodişa - Socond : DJ 193 A în lungime de 4 km asfaltat
• Soconzel - Socond :DJ 193 F în lungime de 7 km, tratament bituminos
• Cuta - Socond : DC 103 , în lungime de 6 km asfaltat
• Stâna - E81: pe DJ 196A în lungime de 11 km, tratament bituminos

În comună există aproape 24500 m străzi interioare, din care 2500 m străzi pietruite şi 22000 m străzi de pământ.
 
Cele mai apropiate oraşe faţă de centrul comunei Socond sunt:
• Ardud la o distanţă de 12 km
• Satu Mare la o distanţă de 34 km
 
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe până la cele mai importante căi de acces sau servicii:
• Drum naţional DN19 7 km

• Drum European E 81 - 7 km
• Gara Satu Mare - 35 km
• Aeroportul Satu Mare - 28 km
• Benzinărie Beltiug - 12 km


Transportul in comun. Acest tip de transport se realizează cu microbuze aparţinând unor firme autorizate, făcând legătura între satele comunei şi oraşele cele mai apropiate.
 
Alimentarea cu apă. În comuna Socond nu există reţea de alimentare cu apă potabilă. Este nevoie de o reţea de distribuţie interioară de 24600 m şi forajele necesare pentru a putea alimenta toate localităţile comunei. Există 9 foraje la adâncimi cuprinse între 40 m şi 380 m, funcţionale care ar putea asigura debitul necesar pentru comună. Nu a fost elaborat încă un proiect de alimentare cu apă.
 
Alimentarea cu energie electrică. Comuna dispune de alimentare cu energie electrică în proporţie de 95% fiind necesară extinderea pe o lungime de aproximativ 100 - 150 m, în cartierele de rromi din localităţile Socol şi Stâna. Iluminatul public este asigurat în proporţie de 90%, prin lămpi montate aproximativ tot pe al treilea stâlp, iar pentru realizarea unui iluminat public corespunzător ar fi nevoie de montarea corpurilor de iluminat pe fiecare stâlp şi extinderea acestei reţele cu aproximativ 300 m.
 
Alimentarea cu gaze naturale. În prezent locuitorii comunei Socond nu dispun de un sistem de alimentare cu gaze naturale.
 
Colectarea deşeurilor. Nu există serviciu organizat de colectare a deşeurilor acesta făcându-se în vechile gropi de gunoi.

Reţeaua de canalizare. Localităţile componente ale comunei Socond nu dispun de reţea de canalizare, staţie de epurare si tratare a apelor reziduale. Pentru a se putea realiza colectarea si tratarea apelor reziduale ar fi necesară o reţea de canalizare de aproximativ 50 000 m lungime si 2 staţii de epurare.
 
Telecomunicaţii. Servicul Internet este asigurat prin reţeaua de telefonie fixă, dar ar fi necesar unul de mare viteză. Telefonia mobilă deţine acoperire totală pentru unele reţele şi parţială pentru altele. Telefonia fixă există în 4 localităţi cu posturi private, fiind necesară extinderea acesteia în localitatea Cuta, iar în localitatea Stâna, unde există aproximativ 200 de solicitări nu există decât un singur telefon, la şcoală. Este introdusă conducta de aproximativ 5 ani, dar lipseşte fibra optică.

05 June 2018